Online İnsan Kaynakları Eğitimi

Bu programın amacı, şirketlerde insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen veya kariyerine yeni başlayanlara yapılandırılmış eğitim vermek, uzmanlık kazandırmak ve güncel uygulayabilecekleri pratik bilgi ve kaynaklara ulaşmalarını sağlamaktır.

Farklı sektörlerden oluşan katılımcıların tecrübelerinin paylaşıldığı bu program, güncel teorik bilgilerin yanı sıra vaka çalışmaları ve uygulanabilir bir insan kaynakları projesi yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İÇERİK

 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Değişim
 • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
 • Personel Seçimi Süreçleri ve İşe Yerleştirme
 • İnsan Kaynaklarının Yasal Boyutu
 • Personel Eğitimi ve Geliştirilmesi
 • Performans Yönetimi
 • Kurumsal Kariyer Yönetimi
 • Motivasyon
 • Ücret ve Ödüllendirme Sistemleri
 • İnsan Kaynaklarının Halkla İlişkiler Yönü

İÇERİK

1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve DEĞİŞİM

Personel Yönetimi Anlayışından İnsan Kaynaklarına Geçiş  

İnsan Kaynakları Uygulamalarının Kapsamı

İnsan Kaynaklarının Karşısındaki Fırsat ve Tehditler

Farklılık (Diversity) Yönetiminin İnsan Kaynakları Uygulamaları

Çağdaş İnsan Kaynakları yöneticisinin sahip olması gereken yetkinlikler

İnsan Kaynaklarında araştırma-geliştirme çalışmaları

2. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

 • Şirket stratejileri ile insan kaynakları ihtiyaç analizlerinin yapılması
 • Tanımlanan ihtiyaçların gruplanması
 • Organizasyon şemaları ne için? Nasıl Hazırlanmalı?
 • İş tanımı, İş analizi nedir? Nasıl ve niçin kullanılır?
 • Yetkinlikler! İhtiyaç mı? Moda mı? İnsan kaynaklarının en etkili yeni aracı…
 • Gerçekte yetkinlik ile ilgili neler oluyor?

3.PERSONEL SEÇİMİ SÜREÇLERİ ve İŞE YERLEŞTİRME

 • Personel seçimi süreci ve güncel araçlar
 • Bugün kullanılan önemli seçim süreçleri
 • Yetkinlik bazlı seçim süreci nasıl çalışır?
 • İş başı yaptırma süreci nasıl olmalı?
 • İşten ayrılanlar bize en iyi geri bildirimi verenlerdir. Nasıl mı?

4. PERSONEL EĞİTİMİ ve GELİŞTİRİLMESİ

 • Personel Eğitiminin Önemi
 • Öğrenme Sürecinin Temel İlkeleri
 • Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
 • Eğitim Teknikleri ve Özellikleri
 • Eğitimin Değerlendirilmesi
 • Alternatif Eğitim Yöntemleri

5. PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Performans Ölçümü için Gerekli Ön Koşullar
 • Performans Kriterleri Tespiti
 • Performans Ölçüm Teknikleri ve Yöntemleri

6. KURUMSAL KARİYER YÖNETİMİ

 • Gelişen organizasyonların İnsan Kaynakları ihtiyaçları nasıl gelişir?
 • Değişen kurumsal kariyer planları
 • Kişisel kariyerimiz, Kurumsal kariyer planlarına karşı….
 • Kurumsal kariyer çalışmalarında karşılaşılan genel engeller ve bununla başa çıkma yolları
 • Kurumsal ve kişisel kariyer planlama çalışması uygulaması

7. ÜCRET VE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMLERİ

 • Ücret ve ödül sistemlerinin temelleri
 • Ücret ve iş değerleme ilişkisi
 • Şirket içi ücret yapısının kurulması
 • Bizim dışımızda oluşan iş pazarı ve ücretler
 • Ücret stratejilerinin oluşturulması
 • Ödül sistemleri ve motivasyon
 • Performans sistemleri ve ücret sistemleri evliliği. Sonuç mu?..
 • MOTİVASYON Motivasyon ile İlgili Kavramsal Çerçeve
 • Motivasyon Kuramları ve Çalışma Ortamına Uyarlanması
 • Çalışma Ortamında Motivasyon Yükseltici Yöntemler ve Uygulamalar
 • İnsan Kaynakları Bölümünün Bu Çalışmalar İçindeki Yeri ve Sorumlulukları

9. İNSAN KAYNAKLARININ YASAL BOYUTU

 • İş Hukukuna Genel Bakış
 • İş Hukuku Kavramları ve İş Kanunu
 • Hizmet Sözleşmesi
 • İş Kanunu Düzenlemeleri
 • İşçi ve İşverenlerin Hakları ve Sorumlulukları
 • İş Hukukunda Fesih ve Sorumluluklar
 • İş Hukuku Problemleri